07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereğince, Ajansımız ile paylaşmış olduğunuz, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere her tür bilginiz, kişisel veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından işlenecektir. “Kişisel verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, Ajansımız nezdinde ki tüm mali bilgileriniz, biyometrik verileriniz, vergi numaranız, eğitim ve iş bilgileriniz, fotoğraflarınız, sesli ve görüntülü kayıtlarınız vb. diğer tüm bilgileriniz, Ajans hizmetlerinin yürütülmesi, istatistiki veya bilimsel çalışmalar, eğitim, tanıtım vb. amaçlar ile bilgi güvenliği için gereken tüm önlemler alınarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla Ajansımız nezdinde bulunan kişisel verileriniz; Ajansımız mevzuatı ve diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, işbirliği yaptığımız  kurum, kuruluşlar ile hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki/mesleki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Veri  sahibinin hakları:

Kanunun 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Ajansımıza başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen kişiler;

  • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
  • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.